aktualności

09.04.2020 – SPÓŁKA APLIKUJE O ŚRODKI UNIJNE NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ, SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ FOTOWOLTAIKĘ

. Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa i przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w ul. Czerniny w Chełmie Śląskim” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie 7.2. Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Projekt obejmuje wykonanie…

Read More

PROŚBA O KORZYSTANIE Z IBOK

W związku z występowaniem KORONAWIRUSA prosimy naszych Odbiorców usług o korzystanie z Internetowego Biura Obsługi Klienta (IBOK) oraz uruchomienie usługi wysyłania e-faktury na adres mailowy. Formularz akceptacji e-faktury dostępny jest na naszej stronie internetowej www.gskchelmsl.pl w dziale Dokumenty do pobrania. W razie jakichkolwiek pytań prosimyo kontakt telefoniczny na numer: 32 225 76 92 wew. 25 bądź mailowy na adres: sekretariat@gskchelmsl.pl. Korzystając z usługi e-faktury: – znacząco obniżasz koszty swojej opłaty abonamentowej, – dbasz o bezpieczeństwo, – chronisz zdrowie i środowisko.…

Read More

INFORMACJA

. Informujemy Szanownych Klientów (Odbiorców usług), że pisma kierowane do Spółki można także pozostawić w skrzynce pocztowej umieszczonej przed drzwiami wejściowymi do siedziby Spółki (BOK).  .                                                                                                     Prezes Zarządu Spółki                                                                                                           Piotr Szpitalny

Read More

I N F O R M A C J A

. W związku z panującą sytuacją związaną z występowaniem na terenie naszego kraju wirusa COVID–19 (KORONAWIRUS) mając na uwadze bezpieczeństwo naszych Odbiorców usług oraz pracowników siedziba Spółki (biuro obsługi klienta) jest nieczynna do odwołania. W celu załatwienia spraw proponujemy korzystać z dostępnych kanałów komunikacji tj.: – poczta elektroniczna: sekretariat@gskchelmsl.pl – telefon kontaktowy (BOK – siedziba): 32 2257692 – internetowe biuro (IBOK) – poczta tradycyjna oraz w razie awarii całodobowo telefon: 513149011.                                                                                                                                      Prezes Zarządu Spółki                                                                                                                                           Piotr Szpitalny

Read More

31.12.2019 r. – BĘDĄ KOLEJNE NOWE WODOCIĄGI

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. z uwagi na liczne awarie przygotowuje dokumentację związaną z wymianą sieci wodociągowych w ulicach Brzechwy i Modrzejewskiej. Nowa sieć wodociągowa Ø110 w ul. Brzechwy będzie miała długość około 100 mb. natomiast sieć wodociągowa Ø110 w ul. Modrzejewskiej długość około 180 mb. Nowe sieci spółka wykona z rur PE RC SDR 11 o podwyższonej odporności na wpływy eksploatacji górniczej. W ramach zawartych z KWK „PIAST – ZIEMOWIT” ugód spółka będzie kontynuować wymianę przyłączy wodociągowych min.…

Read More

23.12.2019 r. – JUŻ 30 KM NOWYCH SIECI ORAZ PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH WYBUDOWAŁA GMINNA SPÓŁKA KOMUNALNA SP. Z O.O. W CHEŁMIE ŚLĄSKIM!

Zakończono realizację największego od czasu przejęcia od Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach w 2010 roku sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przedsięwzięcia inwestycyjnego Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o w Chełmie Śląskim. Zrealizowane zadanie pod nazwą „Modernizacja i przebudowa istniejącej sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Chełm Śląski” rozpoczęło się od podpisania w dniu 7 września 2018 roku umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi…

Read More

17.12.2019 r. – SPOTKANIE WIGILIJNE Z PRACOWNIKAMI SPÓŁKI

Na uroczystym spotkaniu wigilijnym w „Salce na Organistówce” w dniu 17 grudnia br. Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. podsumowała kolejny mijający rok jej działalności. Na zaproszenie w spotkaniu uczestniczyli min. Wójt Gminy Stanisław Jagoda, ks. Proboszcz Piotr Guzy, ks. Eugeniusz Górecki, Przewodniczący Rady Gminy Henryk Buchta, Z-ca Wójta Leszek Maciejowski, Sekretarz Gminy Celina Ganobis, Rada Nadzorcza oraz wszyscy pracownicy spółki. Prezes Spółki podziękował pracownikom za wszelki trud i poświęcenie w pracy w mijającym 2019 roku oraz złożył wszystkim uczestnikom…

Read More

25.10.2019 r. – TRWA WYMIANA PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH

Spółka w ramach działań zabezpieczających przed planowaną eksploatacją górniczą sukcesywnie wymienia przyłącza wodociągowe w ulicach Miodowej, Zakole, Zgody. Łącznie wymieniono już 655 mb przyłączy. W najbliższej przyszłości spółka przystąpi także do wymiany przyłączy wodociągowych w ulicy Karłowicza. Roboty te są realizowane w ramach stosownych ugód zawartych z KWK „Piast – Ziemowit”.

Read More

15.10.2019 r. – KOŃCOWE PRACE NA KOLBERGA

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o. o. informuje, że realizacja zadania inwestycyjnego dofinansowywanego z funduszy Unii Europejskiej pn. „Modernizacja istniejącej sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Chełm Śląski” dobiega końca. W trakcie realizacji jest budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kolberga i Kolberga – bocznej. Planowane zakończenie prac nastąpi do dnia 30 listopada.

Read More

01.10.2019 r. – NOWE WODOCIĄGI

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. realizuje obecnie modernizację oraz budowę nowych wodociągów w ulicach Spacerowej, Osada – bocznej oraz Kolberga – bocznej. Łączna długość nowych sieci wodociągowych wyniesie 900m. Średnica budowanych wodociągów mieści się w przedziale od Ø110 mm do Ø160 mm. Nowa sieć wodociągowa wykonana będzie z rur PE RC SDR11 o podwyższonej odporności na szkody spowodowane eksploatacją górniczą. Planowany termin ukończenia budowy nowych sieci to listopad tego roku.

Read More

02.09.2019 r. – GMINNA SPÓŁKA KOMUNALNA SP. Z O.O. ZACHĘCA DO KORZYSTANIA Z IBOK

Gorąco zachęcamy naszych Odbiorców usług do korzystania z Internetowego Biura Obsługi Klienta (IBOK). Jednocześnie informujemy, że cały czas istnieje możliwość odbycia bezpłatnego szkolenia i pomocy w zakresie rejestracji oraz obsługi IBOK jak również uruchomienia usługi e-faktur. Zapraszamy wszystkich Odbiorców zainteresowanych uruchomieniem IBOK do siedziby spółki przy ul. Techników 18 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura tj. poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30, wtorek od 7.30 do 17.00 oraz piątek od 7.30 do 14.00. Korzystanie z usługi e-faktury…

Read More

29.08.2019 – ZAAWANSOWANE ROBOTY NA KOLBERGA

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. informuje, że ramach realizowanego obecnie zadania inwestycyjnego dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej pn. „Modernizacja i przebudowa istniejącej sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Chełm Śląski” prowadzone są zaawansowane prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w ulicy Kolberga i Kolberga – bocznej gdzie powstaje nowa sieć kanalizacji sanitarnej PVC. Na dzień dzisiejszy wykonano 400 mb nowej sieci kanalizacyjnej. Kolejny raz dziękujemy wszystkim mieszkańcom za wyrozumiałość oraz przychylne podejście do…

Read More

29.08.2019 r. – KOSIMY I SPRZĄTAMY

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. informuje, że na bieżąco prowadzone są prace związane z wykaszaniem poboczy oraz rowów na terenie Gminy Chełm Śląski. Do grupy młodzieży dbającej o czystość i porządek w naszej gminie w okresie letnim dołączyli nowi chętni, którzy wspomagają prowadzone prace. Pracują nie tylko młodociani pracownicy ale także trzy nastoletnie pracownice. Prace wykonywane są wspólnie z pracownikami spółki i pod ich nadzorem. Pracująca młodzież wykazuje się dużym zaangażowaniem w powierzone im zadania i pracowicie je wykonuje.

Read More

05.07.2019 r. – SEZON NA KOSZENIE TRWA

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. informuje, że na bieżąco prowadzone są prace związane z wykaszaniem poboczy oraz rowów na terenie Gminy Chełm Śląski. W tym roku akcję wspomaga grupa młodocianych pracowników, którzy pod okiem pracowników spółki także zadba o czystość i porządek w naszej gminie. Jesteśmy bardzo zadowoleni tegorocznym zainteresowaniem młodzieży chętnej do wykonywania prac letnich w naszej spółce.

Read More

05.07.2019 r. – TRWAJĄ ROBOTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADANIA DOFINANSOWANEGO Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o. o. informuje, że w ramach realizowanego obecnie zadania inwestycyjnego dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej pn. „Modernizacja i przebudowa istniejącej sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Chełm Śląski” zakończono wymianę wodociągu w ul. Wiosennej, a na ukończeniu są prace związane z wymianą sieci i przyłączy wodociągowych w ulicach Zapłocie, Wiosennej, Romera i Równej. Wznowione zostały także prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w ulicy Kolberga gdzie powstanie nowa sieć…

Read More

27.05.2019 – PROJEKT I PRAWOMOCNE POZWOLENIE DLA KANALIZACJI W CZERNINACH

. Gminna Spółka Komunalna sp. z o. o. na zlecenie Gminy Chełm Śląski opracowała projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w ul. Czerniny w Chełmie Śląskim”. Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w tym rejonie Chełmu Śląskiego oparty jest na systemie grawitacyjnym oraz 2 pompowniach tłocznych. Ścieki ze skanalizowanych Czernin trafią rurociągiem tłocznym bezpośrednio na oczyszczalnie ścieków przy ul. Kmicica. Dokumentację techniczną zawierającą projekt, wymagane zgłoszenia oraz prawomocne pozwolenie na budowę Spółka przekazała Inwestorowi tj. Gminie…

Read More

23.05.2019 – INFORMACJA – FOTOWOLTAIKA

. Uprzejmie informujemy, że złożony przez Gminną Spółkę Komunalną Sp. z o.o. wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą „Montaż instalacji fotowoltaicznej na obiektach Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie Śląskim” pomimo uzyskania pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej nie został zakwalifikowany do otrzymania dofinansowania. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego uzasadnił nieprzyznanie dofinansowania ograniczoną ilością środków finansowych. Na 125 zarejestrowanych wniosków zakwalifikowano do realizacji tylko 4 projekty tj. Gminy Zawiercie, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego województwa Ślaskiego z siedzibą w…

Read More

20.05.2019 – INFORMACJA – ZMIANA GODZIN PRACY

. Mając na uwadze poprawę jakości świadczonych usług informujemy, że od dnia 03.06.2019 r. siedziba Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. przy ul. Techników 18 w Chełmie Śląskim będzie czynna w następujących godzinach: . Poniedziałek – od 7 30 do 15 30 Wtorek – od 7 30 do 17 00 Środa – od 7 30 do 15 30 Czwartek – od 7 30 do 15 30 Piątek – od 7 30 do 14 00 .                                                                       Prezes Zarządu Spółki                                                                     …

Read More

15.03.2019 – ZWIĘKSZAMY FRONT ROBÓT

Na ukończeniu są prace związane z przebudową sieci wodociągowej w ulicy Wieniawskiego realizowanej w ramach zadania dofinansowywanego z funduszy Unii Europejskiej pn.: „Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Chełm Śląski”. Do chwili obecnej zakończono montaż wodociągu głównego, przyłączy, wykonano próby szczelności, zdezynfekowano rurociągi oraz wykonano próby wody. W ciągu ulicy Wiosennej rozpoczęto montaż wodociągu głównego oraz kontynuowana jest wymiana przyłączy. Na początku marca rozpoczęto wymianę przyłączy w ulicy Równej i ulicy…

Read More

28.02.2019 INTENSYWNE PRACE PROWADZONE SĄ JUŻ NA CZTERECH ULICACH

Panujące warunki atmosferyczne umożliwiają przebudowę sieci wodociągowych oraz budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Gminie Chełm Śląski. Od stycznia trwają prace związane z budową kanalizacji sanitarnej i przyłączy kanalizacyjnych w ulicy Kolberga. Od lutego w ulicy Wieniawskiego trwa przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami gdzie wykonawca wykonał już wodociąg główny i obecnie prowadzi prace związane z budową nowych przyłączy. W ulicach Wiosennej i Zapłocie rozpoczęto budowę nowych przyłączy wodociągowych, następnie zostanie wykonana sieć. Długość nowowybudowanego wodociągu głównego w ulicy…

Read More

15.02.2019 – ROZPOCZĘTO WYMIANĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W UL. WIENIAWSKIEGO

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. w ramach realizacji zadania inwestycyjnego dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej pn. „Modernizacja i przebudowa istniejącej sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Chełm Śląski” rozpoczęła prace w ul. Wieniawskiego. Wykonawca zadania Firma BM AQUA z Będzina wykona wymianę sieci wodociągowej i przyłączy w ul. Wieniawskiego na odcinku od ul. Stacyjnej do ul. Odrodzenia. Równolegle trwają rozpoczęte już styczniu prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w ulicy Kolberga. Wykonawca zadania…

Read More

04.02.2019 – INFORMACJE O DOPŁACIE

. Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. informuje, że w dniu 04.02.2019 r. Rada Gminy w Chełmie Śląskim podjęła uchwały nr V/25/2019 oraz V/26/2019 w wyniku których ustaliła dopłaty do jednej grupy odbiorców tj. gospodarstw domowych w wysokości 0,80 zł netto tj. 0,86 zł brutto do 1m3 dostarczanej wody oraz 0,90 zł netto tj. 0,97 zł brutto do 1m3 odprowadzanych ścieków. Dopłaty obowiązują od dnia 01.02.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. Poniżej przedstawiamy ceny wody i ścieków obecnie obowiązujące z…

Read More

24.01.2019 – ROZPOCZĘTO PRACE W UL. KOLBERGA

Informujemy, że rozpoczęto prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w ulicy Kolberga. Wykonawca Firma BM Aqua z Będzina pomimo zimowej scenerii przystąpił do robót zgodnie z zawartą ze spółką umową. W wyniku prac w ul. Kolberga powstanie nowa sieć kanalizacji sanitarnej PVC średnicy Ø200-315 długości 682 mb oraz przyłącza Ø160 o długości 323 mb. W tym rejonie zostanie wykonana również kanalizacja sanitarna w ul. Kolberga – bocznej średnicy Ø200 i długości 157 mb. W najbliższych dniach wykonawca robót przystąpi do…

Read More