Usługi

Głównym zakresem działalności Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie Śląskim jest przede wszystkim:
– dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
– wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych,
– budowa rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
– roboty budowlane i wykończeniowe,
– utrzymanie terenów zielonych,
– zarządzenie nieruchomościami,
– doradztwo techniczne,
– rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
– transport drogowy towarów,
– sprzątanie budynków i obiektów.