O firmie

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. w Chełmie Śląskim prowadzi działalność od początku 2006 roku. Głównym przedmiotem działalności Spółki są usługi w zakresie poboru, uzdatniania i dostarczania wody oraz zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków z terenu Gminy  Chełm Śląski. Działalność w zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków Spółka rozpoczęła 01.01.2006 roku, natomiast w zakresie poboru, uzdatniania i dostarczania wody 01.01.2010 roku w związku z przejęciem od RPWiK w Katowicach Zakładu nr 4.

 

PRZEDŁUŻENIE OBOWIĄZYWANIA DOTYCHCZASOWYCH TARYF DLA ZAOPATRZENIA

W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o. o. informuje, że w dniu 12 grudnia 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 poz. 2180) do dnia 9 czerwca 2018 r. na terenie Gminy Chełm Śląski obowiązują dotychczasowe taryfy dla wszystkich taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzone w dniu 20.12.2016 r. uchwałą Rady Gminy Chełm Śląski nr XXIV/141/2016.
Jednocześnie informujemy, że ustalone w dniu 20.12.2016r. uchwałą Rady Gminy Chełm Śląski nr XXIV/142/2016 oraz nr XXIV/143/2016 dopłaty do ceny wody i ścieków obowiązują do dnia 27.01.2018 r.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami przepisów prawa w zakresie gospodarki wodno ściekowej nowa taryfa, która ma obowiązywać od 10.06.2018 r. zostanie ustalona przez „WODY POLSKIE” - nową instytucję, która zajmować będzie się min. zatwierdzaniem taryf za wodę i ścieki. Nowe taryfy będą obowiązywać przez 3 lata, a nie tak jak dotychczas przez rok.

Po ustaleniu wysokości nowych taryf będzie mogła być podjęta nowa uchwała w sprawie ewentualnych dopłat.

                                                                                                                                                                                                                                  Prezes Zarządu Spółki

                                                                                                                                                                                                                                         Piotr Szpitalny

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. w Chełmie Śląskim

realizuje projekt

dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Utworzenie platformy e-usług dla klientów Gminnej Spółki Komunalnej

Sp. z o.o. Chełm Śląski”

Celem projektu jest stworzenie systemu Internetowej platformy e-usług pozwalającej w dużej mierze realizować swoje statutowe obowiązki względem mieszkańców Gminy Chełm Śląski w formie elektronicznych e-usług dla obywateli i przedsiębiorców.

 

Planowane efekty projektu

 

Projekt zwiększy dostępność do świadczonych usług w zakresie gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej, jak i w istotny sposób podniesie komfort korzystania przez mieszkańców i przedsiębiorców gminy Chełm Śląski z usług Spółki. Projekt obejmuje wytworzenie oprogramowania do bilingowania, pozwalającego na uruchomienie 16 e-usług, zakup oprogramowania i modułów radiowych do zdalnego radiowego odczytu wodomierzy, zakup urządzeń rejestrujących przepływ wody, zakup serwera i oprogramowania niezbędnych do świadczenia e-usług na platformie bilingowej, wykonania portalu usług elektronicznych dla obywateli, wdrożenie i zintegrowanie oprogramowania systemowego, programowanie nakładek, rejestrowanie numerów nakładek w programie bilingowym.

 

Wartość projektu: 941.567,46 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 650.676,70 zł.

www.mapadotacji.gov.pl