O firmie

Podstawowe dane Spółki

Nazwa: Gminna Spółka Komunalna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Chełmie Śląskim

Adres siedziby: ul. Techników 18, 41-403 Chełm Śląski  

Adres oczyszczalni: ul. Kmicica, 41-403 Chełm Śląski

Tel./fax  032/ 2257692

e-mail: sekretariat@gskchelmsl.pl

Strona internetowa: www.gskchelmsl.pl

Nr rachunków bankowych:

ALIOR Bank SA O/Katowice nr 29 2490 0005 0000 4530 1169 9312

Bank Pekao SA O/Imielin nr 68 1240 4344 1111 0000 5261 0828

KRS w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy nr 0000248986

REGON 240234901, NIP 6462705287

Kapitał zakładowy: 12.933.000,- zł – opłacony w całości

Udziały: 100% Gmina Chełm Śląski

Zarząd Spółki

Piotr Szpitalny – Prezes Zarządu Spółki

(od listopada 2005 roku)

Rada Nadzorcza Spółki

Henryk Utrata – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wojciech Duda – Wiceprzewodniczący

Alicja Grzyb – Sekretarz

 

Historia powstania Spółki

W dniu  01 czerwca  2005 r.  Rada Gminy Chełm Śląski  podjęła  uchwałę nr XXIX/160/2005 w sprawie utworzenia Spółki pod nazwą „Gminna Spółka Komunalna Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością w Chełmie Śląskim”. Następnie Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. została zawiązana aktem notarialnym w dniu 16 listopada 2005 roku (Rep. A nr 10221/2005). Postanowieniem z dnia 18 stycznia 2006 roku Gminna Spółka Komunalna sp. z o.o. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez VIII Wydział Gospodarczy KRS    w Katowicach, ul. Lompy 14, przez co uzyskała osobowość prawną. Do dnia 18.01.2006 r. Spółka działała jako spółka w organizacji.

W dniu 28.09.2007 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie zmiany umowy Spółki polegającej na rozszerzeniu przedmiotu jej  działalności  (Rep. A nr 3363/2007).

W dniu 22.12.2009 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego (w związku z przejęciem Zakładu nr 4) oraz o zmianie treści aktu założycielskiego Spółki w zakresie przejmowanego majątku oraz przedmiotu działalności spółki (nowa PKD).

W dniu 12.11.2014 r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie Śląskim poprzez utworzenie nowych i niepodzielnych 500 udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł każdy czyli o łącznej wartości nominalnej 250.000,00 zł.

Przedmiot działalności spółki

 1. produkcja, uzdatnianie oraz przesyłanie i sprzedaż wody,
 2. gospodarka ściekami,
 3. utylizacja odpadów gospodarczych i przemysłowych,
 4. administrowanie i utrzymanie budynków, obiektów i lokali komunalnych,
 5. utrzymanie dróg, ulic, placów i mostów,
 6. prowadzenie gospodarki leśnej i urządzanie zieleni oraz jej pielęgnacja,
 7. świadczenie usług w zakresie instalacji wodnokanalizacyjnej,
 8. wykonawstwo robót małej architektury i ochrony środowiska,
 9. projektowanie i nadzorowanie robót instalacyjnych,
 10. montaż konstrukcji stalowych, hal i obiektów,
 11. świadczenie usług ogólnobudowlanych, wodnomelioracyjnych oraz w zakresie budownictwa hydrotechnicznego,
 12. organizacja i obsługa imprez sportowych oraz kulturalno-rozrywkowych,
 13. działalność wydawnicza, w tym wydawanie periodyków i folderów gminnych,
 14. transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi,
 15. transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi,
 16. sprzątanie i czyszczenie obiektów,
 17. działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana,

oznaczone według Polskiej Klasyfikacji Działalności jako:

 1. pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody – PKD 36.00.Z,
 2. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków – PKD 37.00.Z,
 3. zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne – PKD 38.11.Z,
 4. zbieranie odpadów niebezpiecznych – PKD 38.12.Z,
 5. obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne – PKD 38.21.Z,
 6. przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych – PKD 38.22.Z,
 7. działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z   gospodarką odpadami – PKD 39.00.Z,
 8. zarządzanie nieruchomościami wykonywanie na zlecenie – PKD 68.32.Z,
 9. działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach – PKD 81.10.Z,
 10. gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych – PKD 02.10.Z,
 11. działalność usługowa związana z leśnictwem – PKD 02.40.Z,
 12. działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni – PKD 30. Z,
 13. realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – PKD 41.10.Z,
 14. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – PKD 41.20.Z,
 15. wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych – PKD 43.22.Z,
 16. roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych – PKD 42.21.Z,
 17. pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z,
 18. wykonywanie instalacji elektrycznych – PKD 43.21.Z,
 19. tynkowanie – PKD 43.31.Z,
 20. zakładanie stolarki budowlanej – PKD 43.32.Z,
 21. posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian – PKD 43.33.Z,
 22. malowanie i szklenie – PKD 43.34.Z,
 23. wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – PKD 43.39.Z,
 24. roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 42.99.Z,
 25. rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych – PKD 43.11.Z,
 26. przygotowanie terenu pod budowę – PKD 43.12.Z,
 27. wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych – PKD 43.29.Z,
 28. roboty związane z budową dróg i autostrad – PKD 42.11.Z,
 29. pozostała działalność związana ze sportem – PKD 93.19.Z,
 30. działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – PKD 93.13.Z,
 31. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93.29.Z,
 32. produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 32.99.Z,
 33. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – PKD 58.14.Z,
 34. wydawanie gazet – PKD 58.13.Z,
 35. wydawanie książek – PKD 58.11.Z,
 36. działalność w zakresie architektury – PKD 71.11.Z,
 37. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – PKD 71.12.Z,
 38. transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z,
 39. pozostałe sprzątanie – PKD 81.29.Z,
 40. niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych – PKD 81.21.Z,
 41. specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych – PKD 81.22.Z,
 42. pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 96.09.Z.