Zakończono realizację największego od czasu przejęcia od Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach w 2010 roku sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przedsięwzięcia inwestycyjnego Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o w Chełmie Śląskim. Zrealizowane zadanie pod nazwą „Modernizacja i przebudowa istniejącej sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Chełm Śląski” rozpoczęło się od podpisania w dniu 7 września 2018 roku umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: V. Ochrona Środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów dla działania: 5.1 Gospodarka wodno – ściekowa dla poddziałania: 5.1.1. Gospodarka wodno – ściekowa ZIT
z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Już w IV kwartale 2018 roku wykonawca wyłoniony w przetargu Firma Henryk Opitek Usługi Transportowe wykonał sieć wodociągową w ul. Skalnej o łącznej długości 314mb oraz przyłącza o długości 279mb. W listopadzie 2018 r. w wyniku rozstrzygnięcia kolejnego przetargu podpisano umowę z firmą BM AQUA Sp. z o.o. sp. k. z Będzina na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. W ramach zawartej umowy zgodnie z ustalonym harmonogramem w ciągu 2019 roku zrealizowano zaplanowany zakres robót. Wybudowano wodociągi w ulicy Wiosennej o długości 1411mb sieci oraz 463mb przyłączy, w ulicy Wieniawskiego o długości 459mb sieci oraz 95mb przyłączy, w ul. Romera o długości 1007mb sieci oraz 431mb przyłączy, w ul. Zapłocie o długości 575mb oraz 170mb przyłączy, w ul. Równej o długości 153mb oraz 83mb przyłączy. Łącznie w ramach zadania wybudowano 3919mb wodociągów i 1521mb przyłączy. Ponadto wybudowano nową kanalizację sanitarną w ul. Kolberga o długości 682mb sieci oraz 464mb przyłączy i w ul. Kolberga – bocznej
o długości 157mb i 29mb przyłączy. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 4.102.267,90 zł brutto, natomiast wielkość dofinansowania ze środków unijnych wyniosła 85% wydatków kwalifikowanych tj. 2.734.939,61 zł. Ww Inwestycja nie doszłaby do skutku gdyby nie podwyższenie przez władze gminy kapitału zakładowego spółki. Przekazane środki pozwoliły między innymi na pokrycie wkładu własnego oraz pokrycie kosztów niekwalifikowanych przy realizacji inwestycji dofinansowanej ze środków unijnych. Środki te pozwolą także spółce na zakup urządzeń niezbędnych do prowadzenia gospodarki ściekowej oraz przeprowadzenie niezbędnych remontów.

W mijającym roku spółka w ramach działań zabezpieczających przed eksploatacją górniczą wymieniła również przyłącza wodociągowe w ulicach Miodowej, Zakole, Zgody o łącznej długości 655m.

Realizując długofalową strategię wymiany zużytych wodociągów na nowe wodociągi odporne na wpływy eksploatacji górniczej Gminna Spółka Komunalna Sp. z o. o. w mijającym roku wymieniła również wodociąg w ulicy Kolberga – bocznej o długości 380mb, wodociąg w ulicy Śląskiej – bocznej o długości 75mb sieci oraz 80mb przyłączy. W listopadzie zakończono także budowę sieci wodociągowej w ul. Spacerowej i Osada bocznej o długości około 500mb. Począwszy od 2010 roku Gminna Spółka Komunalna wybudowała na terenie Gminy Chełm Śląski łącznie 29.943,5mb sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych. Wszystkie działania spółki pozwoliły na zmniejszenie strat wody oraz znacznie ograniczyły uciążliwości związane z przerwami w dostawie wody dla Mieszkańców.

Dziękujemy wszystkim Mieszkańcom, a zwłaszcza Mieszkańcom ulic na których prowadzone były inwestycje mające na celu poprawę gospodarki wodno – ściekowej w naszej gminie za bardzo przychylne podejście do prowadzonych prac oraz za okazaną wyrozumiałość i życzliwość. Jednocześnie przepraszamy za wszelkie utrudnienia i uciążliwości spowodowane prowadzonymi robotami.

                                                                                           Prezes Zarządu Spółki

                                                                                               Piotr Szpitalny