fundusze-gsk
 


O firmie

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. w Chełmie Śląskim prowadzi działalność od początku 2006 roku. Głównym przedmiotem działalności Spółki są usługi w zakresie poboru, uzdatniania i dostarczania wody oraz zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków z terenu Gminy  Chełm Śląski. Działalność w zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków Spółka rozpoczęła 01.01.2006 roku, natomiast w zakresie poboru, uzdatniania i dostarczania wody 01.01.2010 roku w związku z przejęciem od RPWiK w Katowicach Zakładu nr 4.

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY ZA ROK 2022

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SPOT INFORMACYJNY MINISTERSTWA ZDROWIA

https://www.youtube.com/watch?v=bO2swTJBj0s&gl=PL

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja Ministerstwa Zdrowia

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja Główny Inspektorat Sanitarny

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Gminna Spółka Komunalna sp. z o.o., z siedzibą w Chełmie Śląskim przy ul. Techników 18 reprezentowana przez Prezesa Zarządu, jako administrator danych osobowych informuje, że w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz udzielonej zgody w celu:

-realizacji ustawowych i statutowych zadań Gminnej Spółki Komunalnej sp. z o.o. w Chełmie Śląskim,

-realizacji umów zawartych z kontrahentami Spółki,

-w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

Dane będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia. Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Podanie danych jest:

-wymagane w związku z obowiązkiem ustawowym,

-dobrowolne, jednakże niezbędne do wykonania umowy,

-prawnie uzasadnione interesem realizowanym przez administratora,

-niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Dane będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania. Dane nie będą profilowane.

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

-dostępu do danych osobowych – czy w danym procesie były wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe,

-cofnięcia zgody dostępu do danych (jeśli dane zebrane są na podstawie zgody),

-sprostowania – poprawiania przekazanych spółce danych osobowych,

-usunięcia – korzystając z tego prawa możesz złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku, jeśli dane zebrane są na podstawie innej niż na mocy prawa, dokonamy niezwłocznego usunięcia danych,

-ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa możesz złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych (np. kwestionujesz prawidłowość przetwarzanych danych). W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,

-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w szczególnych sytuacjach mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Gminną Spółkę Komunalną sp. z o.o. danych osobowych jeśli dane zebrane są na podstawie innej niż na mocy prawa. W takim przypadku jesteśmy zobowiązani do zaprzestania ich przetwarzania,

-przenoszenia danych – do innego administratora danych,

-wniesienia skargi do organu nadzorczego.

SKARGA - mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy prawa.

Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Danych Osobowych pod adresem e-mail: iod@chelmsl.pl.

.

                                                                                                                                                                                           Prezes Zarządu Spółki

                                                                                                                                                                                           Piotr Szpitalny

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. w Chełmie Śląskim

realizuje projekt

dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Utworzenie platformy e-usług dla klientów Gminnej Spółki Komunalnej

Sp. z o.o. Chełm Śląski”

Celem projektu jest stworzenie systemu Internetowej platformy e-usług pozwalającej w dużej mierze realizować swoje statutowe obowiązki względem mieszkańców Gminy Chełm Śląski w formie elektronicznych e-usług dla obywateli i przedsiębiorców.

 

Planowane efekty projektu

 

Projekt zwiększy dostępność do świadczonych usług w zakresie gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej, jak i w istotny sposób podniesie komfort korzystania przez mieszkańców i przedsiębiorców gminy Chełm Śląski z usług Spółki. Projekt obejmuje wytworzenie oprogramowania do bilingowania, pozwalającego na uruchomienie 16 e-usług, zakup oprogramowania i modułów radiowych do zdalnego radiowego odczytu wodomierzy, zakup urządzeń rejestrujących przepływ wody, zakup serwera i oprogramowania niezbędnych do świadczenia e-usług na platformie bilingowej, wykonania portalu usług elektronicznych dla obywateli, wdrożenie i zintegrowanie oprogramowania systemowego, programowanie nakładek, rejestrowanie numerów nakładek w programie bilingowym.

 

Wartość projektu: 941.567,46 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 650.676,70 zł.

www.mapadotacji.gov.pl