Fundusze Unijne

fundusze-gsk

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. w Chełmie Śląskim

realizuje projekt

dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Montaż instalacji fotowoltaicznej na obiektach Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie Śląskim”

.

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Chełm Śląski za sprawą montażu instalacji OZE w obrębie obiektów Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 291.465,00

www.mapadotacji.gov.pl

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                       

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno-ciśnieniowej oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w ul. Czerniny w Chełmie Śląskim” mająca na celu poprawę warunków życia mieszkańców miejscowości Chełm Śląski dzięki rozwojowi sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i ochronie środowiska naturalnego poprzez budowę w ul. Czerniny w Chełmie Śląskim sieci kanalizacyjnej grawitacyjno- ciśnieniowej oraz rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

fundusze-gsk

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. w Chełmie Śląskim

realizuje projekt

dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Modernizacja i przebudowa istniejącej sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Chełm Śląski”

.

Celem projektu jest przebudowa sieci wodociągowych w ul. Wiosennej, Wieniawskiego, Skalnej, Romera, Zapłocie, Równej, a także budowa nowej kanalizacji sanitarnej w ul. Kolberga i Kolberga-boczna w Chełmie Śląskim, co bezpośrednio przyczyni się do uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy, ułatwi i polepszy standard życia mieszkańców, ochrony środowiska i wyeliminuje zagrożenia związane z jego zanieczyszczeniem, dotyczy zwłaszcza gospodarki wodnej.

 

Planowane efekty projektu

 

Przebudowa sieci wodociągowej usprawni działania, zwiększy niezawodność i przystosowanie sieci do nowych zadań, obniży koszty eksploatacji, zwiększy dostawy wody do odbiorców, zmniejszy straty hydrauliczne w sieci oraz podwyższy i ustabilizuje ciśnienie w sieci, zmniejszy uszkadzalność sieci i koszty jej napraw. Budowa sieci kanalizacyjnych oprócz usprawnienia działania i zwiększenia niezawodności sieci umożliwi przyjęcie przez system dodatkowych ilości ścieków, obniży koszty eksploatacji, przedłuży żywotności kanałów. Ponadto zabezpieczy kanały przed korozją i erozją, infiltracją wód podziemnych lub eksfiltracją ścieków do gruntów. Przyczyni się do ograniczenia procesu przedostawania się niebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu ludzi do wody i gleby oraz do trzymania bezpiecznych wskaźników emisyjnych w odniesieniu do pozostałych substancji zagrażających ekosystemom wodnym. Realizacja projektu posłuży zapewnieniu ludności wysokiej jakości wody pitnej, spełniającej normy polskie i europejskie.

 

Wartość projektu: 4.449.339,19 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 2.983.898,83 zł.

www.mapadotacji.gov.pl

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

fundusze-gsk

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. w Chełmie Śląskim

realizuje projekt

dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Utworzenie platformy e-usług dla klientów Gminnej Spółki Komunalnej

Sp. z o.o. Chełm Śląski”

.

Celem projektu jest stworzenie systemu Internetowej platformy e-usług pozwalającej w dużej mierze realizować swoje statutowe obowiązki względem mieszkańców Gminy Chełm Śląski w formie elektronicznych e-usług dla obywateli i przedsiębiorców.

 

Planowane efekty projektu

 

Projekt zwiększy dostępność do świadczonych usług w zakresie gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej, jak i w istotny sposób podniesie komfort korzystania przez mieszkańców i przedsiębiorców gminy Chełm Śląski z usług Spółki. Projekt obejmuje wytworzenie oprogramowania do bilingowania, pozwalającego na uruchomienie 16 e-usług, zakup oprogramowania i modułów radiowych do zdalnego radiowego odczytu wodomierzy, zakup urządzeń rejestrujących przepływ wody, zakup serwera i oprogramowania niezbędnych do świadczenia e-usług na platformie bilingowej, wykonania portalu usług elektronicznych dla obywateli, wdrożenie i zintegrowanie oprogramowania systemowego, programowanie nakładek, rejestrowanie numerów nakładek w programie bilingowym.

 

Wartość projektu: 916.944,32 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 566.344,11 zł.

www.mapadotacji.gov.pl