.

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa i przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w ul. Czerniny w Chełmie Śląskim” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie 7.2. Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Projekt obejmuje wykonanie 2 przepompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym, 3199 mb sieci kanalizacyjnej (grawitacyjnej i ciśnieniowej), 769 mb przyłączy kanalizacyjnych, 2221 mb sieci wodociągowej oraz 117 mb przyłączy wodociągowych. Szacowana wartość zadania to kwota 3.999.443,04 zł netto (4.919.314,94 zł brutto). W przypadku pozyskania dofinansowania rozpoczęcie prac planuje się na pierwszy kwartał 2021 roku.

W najbliższych dniach Spółka ponownie wystąpi do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie Śląskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-20120, dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.1 Odnawialne źródła energii poddziałanie 4.1.1 Odnawialne źródła energii.

W projekcie przewidziano budowę infrastruktury służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – energii słonecznej. Przedmiotem projektu jest zaprojektowanie, roboty budowlane instalacyjne, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD. (operatora systemu dystrybucyjnego) mikroinstalacji fotowoltaicznych na 4 obiektach na terenie Gminy Chełm Śląski (oczyszczalnia ścieków przy ul. Kmicica oraz 3 pompownie ścieków). Realizacja projektu pozwoli także na obniżenie kosztów energii wykorzystywanej w procesie odprowadzania i oczyszczania ścieków. Wnioskowana kwota dofinansowania zadania to 291.465,00 zł. Szacowana wartość całkowita projektu to kwota 342.900 zł netto (421.767 zł brutto). Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na grudzień bieżącego roku.