„Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie Śląskim”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Materiały Przetargowe

Załącznik nr 1 do MP – Program funkcjonalno-użytkowy

Załącznik nr 2 do MP – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do MP – Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do MP – Tajemnica przedsiębiorstwa

Załącznik nr 5 do MP – Wzór umowy

Załącznik nr 6 do MP – Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 7 do MP – Wykaz osób

Załącznik nr 8 do MP – Wykaz potencjału technicznego

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Pytanie nr 1: Chciałbym się zapytać, czy składanie ofert w przetargu na Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o.w Chełmie Śląskim jest możliwe za pomocą formularza na stronie Baza Konkurencyjności.

Odpowiedź na pytanie nr 1: Składanie ofert w przetargu na „Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o.w Chełmie Śląskim” jest możliwe poprzez złożenie oferty wraz z załącznikami w siedzibie spółki przy ul. Techników 18 w Chełmie Śląskim lub poprzez złożenie formularza na stronie Bazy Konkurencyjności.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Pytanie nr 2: Proszę o informację czy jest warunek wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony, jeśli wykonawca przedstawi referencje na wykonanie 36 instalacji o łącznej mocy 350kW w ramach przetargu gminnego lub kilku instalacji o mocy 50 kW.

Odpowiedź na pytanie nr 2: Niestety Państwa warunek wiedzy i doświadczenia nie zostanie spełniony, ponieważ zgodnie z zapisami Materiałów Przetargowych Rozdziału VII pkt 1 ppkt 2 lit. a: „Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej o mocy co najmniej 75 kWp.”

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Pytanie nr 3: Czy dopuścicie Państwo moduły w technologii gontowej (shingled)? Jest to technologia, która również neutralizuje wpływ zacienień na instalacji fotowoltaicznej. Jest to technologia równoważna, a nawet bardziej efektywna niż half-cut.

Odpowiedź na pytanie nr 3: Zamawiający podtrzymuje zapisy PFU i wymaga dostawy modułów w formie płyt prostokątnych.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Pytanie nr 4: Proszę o przekazanie dokładnych wymiarów dachu ze stron 30 i 31 Programu Funkcjonalno-Użytkowego – dotyczy budynku przy ul. Odrodzenia.

Odpowiedź na pytanie nr 4: Wymiary dachu: 12m x 4,60m.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Pytanie nr 5: 1) Jakie są wymiary poszczególnych połaci dachowych, ewentualnie jakich wymiarów zostały zastosowane moduły fotowoltaiczne w wizualizacji? Informacja ta jest nam potrzebna do odpowiedniego dobrania modułów, chcemy uniknąć sytuacji, w której panele będą spełniały parametry techniczne, ale nie zmieszczą się na połać, która została przeznaczona do umieszczenia tych modułów. 2) Jakie jest pokrycie dachowe poszczególnych budynków? Informacja jest niezbędna do prawidłowego montażu oraz wyceny danej instalacji fotowoltaicznej. 3) Czy wykonawca ponosi koszty przebudowy stacji transformatorowej, jeśli taka istnieje?

Odpowiedź na pytanie nr 5: Ad 1. Zgodnie z rysunkami np. na s. 23-26 przyjęto wymiary modułu 991 x 1650 mm.
Ad 2. Pokrycia dachu:
– Pompownia próżniowo-tłoczna PT3, ul. Karłowicza – blachodachówka
– Oczyszczalnia ścieków BIOLAK, ul. Kmicica – blacha trapezowa
– Pompownia próżniowo-tłoczna PT1, PT2 ul. Odrodzenia – dachówka ceramiczna
– Pompownia ścieków próżniowo – tłoczna PT5, ul. Podłuże – blachodachówka
Ad 3. Nie przewiduje się prac związanych z przebudowa stacji transformatorowej jednakże zgodnie z ideą zamówień typu zaprojektuj i buduj jeśli prace te są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania instalacji montowanej przez wykonawcę należy ująć je w kosztach i wykonać. Przypominamy, iż biorący dział w postępowaniu ma prawo do wizji lokalnej.