Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. w dniu 31.10.2016r. złożyła do Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 dla poddziałania 5.1.1. Gospodarka wodno-ściekowa ZIT pt. „Modernizacja i przebudowa istniejącej sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Chełm Śląski”. Projekt swym zakresem obejmuje:

– Budowę (modernizację) sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Romera

– Budowę (modernizację) sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Skalnej

– Budowę (modernizację) sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Zapłocie

– Budowę (modernizację) sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Wieniawskiego

– Budowę (modernizację) sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Wiosennej

– Przebudowę wodociągu w ul. Równej

– Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Kolberga

W przypadku pozyskania dofinansowania Spółka planuje rozpoczęcie realizacji zadania w marcu 2017 roku. Wnioskowana kwota dofinansowania zadania to 2.969.847,50 zł.

logo-energia-slaska                                                                                                                     Prezes Zarządu Spółki

                                                                                                 Piotr Szpitalny