PRZEDŁUŻENIE OBOWIĄZYWANIA DOTYCHCZASOWYCH TARYF DLA ZAOPATRZENIA

W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o. o. informuje, że w dniu 12 grudnia 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 poz. 2180) do dnia 9 czerwca 2018 r. na terenie Gminy Chełm Śląski obowiązują dotychczasowe taryfy dla wszystkich taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzone w dniu 20.12.2016 r. uchwałą Rady Gminy Chełm Śląski nr XXIV/141/2016.
Jednocześnie informujemy, że ustalone w dniu 20.12.2016r. uchwałą Rady Gminy Chełm Śląski nr XXIV/142/2016 oraz nr XXIV/143/2016 dopłaty do ceny wody i ścieków obowiązują do dnia 27.01.2018 r.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami przepisów prawa w zakresie gospodarki wodno ściekowej nowa taryfa, która ma obowiązywać od 10.06.2018 r. zostanie ustalona przez „WODY POLSKIE” – nową instytucję, która zajmować będzie się min. zatwierdzaniem taryf za wodę i ścieki. Nowe taryfy będą obowiązywać przez 3 lata, a nie tak jak dotychczas przez rok.

Po ustaleniu wysokości nowych taryf będzie mogła być podjęta nowa uchwała w sprawie ewentualnych dopłat.

                                                                                                             Prezes Zarządu Spółki

                                                                                                                   Piotr Szpitalny