„Odbiór i zagospodarowanie w procesie R3 (kompostowanie) odwodnionych, ustabilizowanych osadów ściekowych o kodzie odpadu 19 08 05”

 

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Materiały Przetargowe

Załącznik nr 1 do MP – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do MP – Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 do MP – Wzór umowy

 

Ogłoszenie zamieszczone na portalu ezamowienia.gov.pl – https://ezamowienia.gov.pl/mo-client/notices/08dc086c-12c4-b4dd-066a-2c001143e4d9

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Pytanie nr 1:

W związku z Państwa ogłoszeniem o zamówieniu nr 6/ZP/2023 pn.: Odbiór i zagospodarowanie
w procesie R3 (kompostowanie) odwodnionych, ustabilizowanych osadów ściekowych o kodzie odpadu 19 08 05”, zwracam się z prośbą o wyjaśnienie zapisu „kompostowanie” w treści ogłoszenia. Proces R3 obejmuje recykling lub regenerację substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania). Proszę o wyjaśnienie dlaczego w nazwie zadania nie została ujęta pełna nazwa procesu R3, lecz wyłącznie zamawiający ograniczył się do wskazania kompostowania. Czy jest to oczywista omyłka pisarska czy zamierzone działanie zamawiającego mające na celu zawężenie kręgu odbiorców biorących udział w postępowaniu przetargowym?

 

Odpowiedź na pytanie nr 1:

W odpowiedzi na pytanie informujemy, że wskazany w postępowaniu proces kompostowania nie jest omyłką pisarską ani też zamierzonym działaniem mającym na celu zawężenie kręgu odbiorców biorących udział w postępowaniu przetargowym.

Zamawiający jasno określił w Materiałach Przetrgowych proces R3 – Kompostowanie, któremu ma być oddany osad ściekowy pochodzący z jego oczyszczalni biorąc pod uwagę fakt, że:

kompostowanie jest naturalną metodą unieszkodliwiania odpadów, które po procesie stają się całkowicie obojętne dla środowiska naturalnego, a powstający w tym procesie kompost to nawóz wykorzystywany min. w rolnictwie.

– zgodnie z przyjętą Strategią Misinterstwa Środowiska dot. postępowania z komunalnymi osadami ściekowymi:

„Powstające w procesie oczyszczania ścieków osady, po odwodnieniu stają się komunalnymi osadami ściekowymi stanowiącymi szczególną kategorię odpadów.

Cele strategiczne:

W celu zapewnienia właściwego sposobu postępowania z komunalnymi osadami ściekowymi przyjmuje się następujące cele strategiczne:

1) Zapobieganie powstawaniu i zmniejszanie ilości powstających w oczyszczalniach ścieków komunalnych osadów ściekowych stanowiących odpady oraz wyeliminowanie wytwarzania komunalnych osadów ściekowych stanowiących odpady, które z uwagi na jakość stwarzają problemy z ich zagospodarowaniem zgodnie z przepisami, poprzez termiczne przekształcanie, stosowanie na powierzchni ziemi, produkcję nawozów lub środków wspomagających uprawę roślin lub inne.

2) Zwiększenie ilości komunalnych osadów ściekowych przetwarzanych przed wprowadzeniem do środowiska oraz zwiększenie ilości komunalnych osadów ściekowych poddanych termicznemu przekształcaniu.

3) Dążenie do maksymalizacji stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych
w osadach przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego, chemicznego oraz środowiskowego”.

Kompostowanie komunalnych osadów ściekowych jest procesem najbezbezpieczniejszym dla środowiska. Powyższe okoliczności stanowią nadrzędne cele, którymi kierował się zamawiający określając sposób zagospodarowania osadów ściekowych pochodzących z jego oczyszczalni.