„Przebudowa wodociągu FI 100-175 mm wraz z przyłączami w ulicy Odrodzenia w Chełmie Śląskim na odcinku od węzła zasuw (16-wraz z węzłem zasuw) do zasuwy (53,1-bez zasuwy) wraz z przepustem pod torami kolejowymi PKP linii nr 138 relacji Oświęcim-Katowice w km 7+993″

Zmiana terminu składania ofert oraz zmiana przedmiaru!

Zmiana ogłoszenia przetarg Odrodzenia

Poprawiony przedmiar

Ogłoszenie przetarg Odrodzenia

SIWZ Odrodzenia

Projekt umowy Odrodzenia

BIOZ Odrodzenia

Przedmiar Odrodzenia

Specyfikacja techniczna Odrodzenia

Dokumentacja techniczna Odrodzenia

PW1, PW2, PW3, PW4, PW5, PW6,

PW7, PW8, PW9, PW10, PW11, PW12

ZAL1, ZAL2, ZAL3, ZAL4

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

Odpowiedź nr 1 na pytania do przetargu

Odpowiedź nr 2 na pytania do przetargu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu uzupełniającym