„Odbiór i zagospodarowanie w procesie R10 odwodnionych, ustabilizowanych osadów ściekowych o kodzie odpadu 19 08 05”

 

Unieważnienie postępowania 2/ZP/2023

Protokół z otwarcia 2/ZP/2023

 

Materiały Przetargowe

Załącznik nr 1 do MP – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do MP – Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 do MP – Wzór umowy