„Odbiór i zagospodarowanie w procesie R10 odwodnionych, ustabilizowanych osadów ściekowych o kodzie odpadu 19 08 05”

Materiały Przetargowe

Załącznik nr 1 do MP – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do MP – Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 do MP – Wzór umowy