Dostawa w leasingu finansowym fabrycznie nowej koparko-ładowarki z opcją wykupu.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  SIWZ

Odpowiedzi na pytania

odpowiedź 1

odpowiedź 2