„Odbiór i zagospodarowanie w procesie R3 odwodnionych, ustabilizowanych osadów ściekowych o kodzie odpadu 19 08 05”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1/ZP/2023

Protokół z otwarcia 1/ZP/2023

 

Materiały Przetargowe – aktualizacja – zmiana z dnia 31.01.2023 r.

Materiały Przetargowe – aktualizacja – zmiana z dnia 30.01.2023 r.

Materiały Przetargowe

Załącznik nr 1 do MP – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do MP – Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 do MP – Wzór umowy

Wyniki badań osadów ściekowych z dnia 05.12.2022 r.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Prośba: Zwracamy się z prośbą o udostępnienie wyników badań dla osadów ściekowych w celu przygotowania dokumentacji do przetargu.

Odpowiedź na prośbę: Wyniki badań osadów ściekowych z dnia 05.12.2022 r.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Pytanie: W związku z planowanym podejściem do zamówienia publicznego pod nazwą: „Odbiór i zagospodarowanie w procesie R3 odwodnionych, ustabilizowanych osadów ściekowych o kodzie odpadu 19 08 05” czy jest możliwość złożenia oferty w ramach Konsorcjum? Czy taka oferta będzie podlegać odrzuceniu?

Odpowiedź na pytanie: Zamawiający zgadza się na możliwość złożenia oferty w ramach Konsorcjum. Taka oferta nie będzie podlegała odrzuceniu. Zamawiający zgodnie z powyższym modyfikuje Materiały Przetargowe i zmienia tytuł i treść rozdziału 4.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Pytanie nr 1:

Czy wymagane jest stałe podstawienie kontenera i odbiór autem hakowcem? Czy też odbiór wywrotkami po załadunku ładowarką? Wtedy wy ładujecie osad czy jest to też po naszej stronie?

Odpowiedź do pytania nr 1:

Wymagane jest stałe podstawienie kontenera. Nie jest możliwy odbiór wywrotkami.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Pytanie nr 2:

Mamy doświadczenie w zagospodarowaniu osadów oraz stałe umowy z instalacjami przetwarzające osady w systemie R3, ale w zakresie transportu korzystamy z usług firmy transportowej posiadającej wymagane pozwolenia. Mamy z tą firmą stałą umowę. Rozumiem że to jest dozwolone?

Odpowiedź do pytania nr 2:

Zgodnie z rozdziałem 4 Materiałów Przetargowych Zamawiający nie dopuszcza podwykonawstwa, ale Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia tworząc Konsorcjum.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Pytanie nr 1:

Jaka jest częstotliwość odbiorów (bieżąca czy sukcesywna), jeśli sukcesywna to ile ton jednorazowo, jeżeli bieżąca to jak często?

Odpowiedź do pytania nr 1:

Odbiory są średnio 2 razy w miesiącu oraz około 3 razy w przypadku odwodnienia osadu prasą mobilną.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Pytanie nr 2:

Jakie uwodnienie osadu (płynne czy masa sucha)?

Odpowiedź do pytania nr 2:

Uwodnienie osadu to sucha masa (mazista).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Pytanie nr 3:

Jak wygląda załadunek samochodów, jeśli ładowarką to na jaką wysokość podnosi?

Odpowiedź do pytania nr 3:

Odbiór: średnio co 2 tygodnie kontener oraz w trakcie odwadniania osadu prasą mobilną (około 3 razy w roku) dostarczenie i odbiór kontenera na bieżąco w trakcie trwania odwodnienia (kilka-kilkanaście dni).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Pytanie nr 1:

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji: w pkt 7 Warunki udziału w postępowaniu
3. Wiedza i doświadczenie Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
A w formularzu ofertowym czytamy, że do oferty należy dołączyć: g) wykaz usług wykonanych
w ostatnich 3 latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, na podstawie dokumentów (dowody) potwierdzające należyte wykonanie wskazanych usług
(np. referencje, poświadczenie).

Odpowiedź do pytania nr 1:

Zamawiający modyfikuje Materiały Przetargowe w treści rozdziału 7.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Pytanie nr 2:

Wymaga się także dołączenia decyzji na transport odpadów, gdzie od 2 lat nie wydaje się takich decyzji, tylko obowiązuje wpis do BDO w tym zakresie.

Odpowiedź do pytania nr 2:

Zamawiający modyfikuje Materiały Przetargowe w treści rozdziału 8.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________