Na zaproszenie Spółki udział w kolejnym spotkaniu wigilijnym wzięli min. Wójt Gminy Chełm Śląski Stanisław Jagoda, ks. Proboszcz Piotr Guzy, Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Plewnia, Z-ca Wójta Leszek Maciejowski, Sekretarz Gminy Celina Ganobis, Rada Nadzorcza oraz oczywiście pracownicy Spółki. Prezes Piotr Szpitalny dziękował wszystkim pracownikom za wszelki trud i poświęcenie w pracy w mijającym 2016 roku oraz złożył uczestnikom spotkania życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Nie zabrakło również życzeń oraz miłych słów ze strony Wójta Gminy Stanisława Jagody oraz ks. Proboszcza Piotra Guzy. Spotkanie rozpoczęto w lekkim półmroku tylko przy świetle świec z uwagi na awarię zasilania, która trwała do momentu zabrania głosu i rozpoczęcia modlitwy przez księdza proboszcza gdyż w tym momencie ku miłemu zaskoczeniu wszystkich uczestników zasilanie wróciło. W trakcie spotkania łamano się opłatkiem składając sobie najlepsze życzenia, nie zabrakło oczywiście i wigilijnej wieczerzy. Spotkanie wigilijne odbyło się 23 grudnia dzięki wielkiej życzliwości ks. Proboszcza tradycyjnie w „Salce na Organistówce”.

Gminna Spółka Komunalna w 2016 roku zrealizowała min. „Przebudowę sieci wodociągowej Ø225 wraz z przyłączami w ulicy Chełmskiej na odcinku od stacji paliw „BLISKA” do węzła zasuw za budynkiem nr 213″.

Spółka w wyniku aplikowania o środki zewnętrzne otrzymała w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) Oś Priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych 85% dofinansowanie dla projektu pt. „Utworzenie platformy e-usług dla klientów Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. Chełm Śląski”. Od października trwają intensywne prace związane z realizacją projektu. Przyznane dofinansowanie: 650.676,70 zł.

W dniu 31.10.2016r. Spółka złożyła do Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 dla poddziałania 5.1.1. Gospodarka wodno-ściekowa ZIT pt. „Modernizacja i przebudowa istniejącej sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Chełm Śląski”. Projekt swym zakresem obejmuje budowę (modernizację) sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicach: Romera, Skalnej, Zapłocie, Wieniawskiego, Wiosennej i Równej oraz budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Kolberga. W przypadku pozyskania dofinansowania Spółka planuje rozpoczęcie realizacji zadania w marcu 2017 roku. Wnioskowana kwota dofinansowania zadania to 2.969.847,50 zł.

Spółka ma już również gotowy projekt dla „Przebudowy sieci wodociągowej w ulicy Chełmskiej na odcinku od Państwa Bromboszcz do ul. Osada”. Na ukończeniu jest także projekt dla „Przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Chełmskiej na odcinku od ulicy Gamrot do ulicy Śląskiej”. W chwili obecnej Spółka prowadzi „Przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Osada I”.

Z końcem roku zaczął także funkcjonować zakupiony przez spółkę nowy system monitoringu wody oparty na urządzeniach pomiarowych rejestrujących przepływ oraz regululujący jej ciśnienie. System ten zastąpił funkcjonujący i wysłużony monitoring, a dodatkowo wyposażony został w elektroniczne kontrolery ciśnienia wraz z hydraulicznymi zaworami. Nowe roziązanie pozwala nie tylko jeszcze lepiej monitorować system zaopatrzenia w wodę naszej Gminy lecz również reguluje automatycznie ciśnienie dostarczanej wody. Zastosowane rozwiązanie jest bardzo istotne w momentach małego rozbioru wody na przykład w godzinach nocnych oraz w momentach maksymalnego jej poboru zwłaszcza w okresie letnim, w którym zapotrzebowanie na wodę jest bardzo duże i mogą powstawać jej niedobory. Zastosowanie systemu optymalizacji ciśnienia wody ma za zadanie poprawienie parametrów dostarczania wody oraz obniżenie poziomu awaryjności, której efektem są straty wody.

Za wszelkie uciążliwości wywołane przerwami w dostawie wody w trakcie prowadzonych prac remontowych oraz niespodziewanych awarii Spółka przeprasza mieszkańców Gminy.