fundusze-gsk

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. w Chełmie Śląskim podpisała umowę z Firmą BM AQUA Sp. z o.o. sp.k. z Będzina na realizację zadania pn. „Modernizacja i przebudowa istniejącej sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Chełm Śląski”. Wykonawca zamówienia został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Zakres robót objętych zamówieniem obejmuje przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicach: Wiosennej, Wieniawskiego, Romera, Zapłocie, Równej oraz budowę kanalizacji wraz z przyłączami w ulicach Kolberga i Kolberga-bocznej.

Całkowita wartość robót brutto zgodnie z ofertą złożoną przez wykonawcę wynosi 3.890.000,00 złotych. Dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 wyniesie 85% wydatków kwalifikowanych projektu. Umowę o dofinansowanie projektu Spółka zawarła z Zarządem Województwa Śląskiego we wrześniu br. Roboty związane z realizacją inwestycji potrwają do końca 2019 roku. Jest to największa jak do tej pory inwestycja spółki, co do zakresu jak i wartości zadania. Na każdej z ulic na których będzie prowadzona inwestycja ustawione zostały tablice informujące o realizowanym projekcie.

Przebudowa sieci i przyłączy wodociągowych, budowa kanalizacji sanitarnej oraz pozyskanie środków pomocowych jest kontynuacją długoletniej strategii Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. oraz Urzędu Gminy w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Chełm Śląski zmierzającej do poprawy stanu technicznego sieci oraz polepszenia jakości świadczonych usług.

.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, a zwłaszcza mieszkańcom ulicy Skalnej za wyrozumiałość i bardzo przychylne podejście do niedawno zakończonej przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w tej ulicy. Dołożymy wszelkich starań aby także kolejne prace związane z budową sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej zostały prowadzone w sposób jak najmniej utrudniający życie mieszkańców, jednocześnie liczymy na dalszą wyrozumiałość dla działań, które w efekcie poprawiają standard życia w naszej gminie.

.

                                                                         Prezes Zarządu Spółki

                                                                              Piotr Szpitalny

.

.

.

.

.

.