Na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity, Dz.U. z 2017 r. poz. 328 z późń. zm.) Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z decyzją nr GL.RET.070.7.203/1.2018.EK z dnia 01.06.2018 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Gliwicach na terenie Gminy Chełm Śląski będzie obowiązywała nowa (3 letnia) Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Taryfa obowiązywać będzie w okresie od 04.07.2018 r. do 03.07.2021 r.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 21.06.2018 r. Rada Gminy w Chełmie Śląskim ustaliła dopłaty do jednej grupy odbiorców tj. gospodarstw domowych w wysokości 0,87 zł netto/0,94 zł brutto do 1m3 wody oraz
0,99 zł netto/1,07 zł brutto do 1m
3 ścieków.

Poniżej przedstawiamy stawki obowiązujące wg zatwierdzonej taryfy:

                                                                                                                   Prezes Zarządu Spółki

                                                                                                                          Piotr Szpitalny