fundusze-gsk

Informujemy, że rozpoczęto prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w ulicy Kolberga. Wykonawca Firma BM Aqua z Będzina pomimo zimowej scenerii przystąpił do robót zgodnie z zawartą ze spółką umową. W wyniku prac w ul. Kolberga powstanie nowa sieć kanalizacji sanitarnej PVC średnicy Ø200-315 długości 682 mb oraz przyłącza Ø160 o długości 323 mb. W tym rejonie zostanie wykonana również kanalizacja sanitarna w ul. Kolberga – bocznej średnicy Ø200 i długości 157 mb. W najbliższych dniach wykonawca robót przystąpi do przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Wieniawskiego na odcinku od ul. Stacyjnej do ul. Odrodzenia, której trasa przebiegu została już geodezyjnie wytyczona. Nowa sieć wodociągowa średnicy Ø160 będzie miała długość 453 mb natomiast przyłącza średnicy Ø40 łącznie 50 mb. Kolejne prace objęte projektem pn. „Modernizacja i przebudowa istniejącej sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Chełm Śląski” polegające na przebudowie sieci i przyłączy wodociągowych będą odbywać się zgodnie z harmonogramem. Według przyjętego harmonogramu w marcu planowane jest rozpoczęcie prac w ul. Wiosennej, w maju w ul. Romera, we wrześniu ul. Zapłocie i na koniec w październiku ul. Równej. Z powodu licznych awarii sieci wodociągowej (spowodowanych eksploatacją górniczą) na terenie gminy kolejność prowadzenia planowanych robót może ulec zmianie. O ewentualnych zmianach co do kolejności robót spółka będzie informować mieszkańców.

Za wszelkie utrudnienia spowodowane prowadzonymi robotami jak również uciążliwość związaną ze zmianą organizacji ruchu głównie w ul. Kolberga spółka przeprasza mieszkańców.

                                                            Prezes Zarządu Spółki

                                                                 Piotr Szpitalny