.

.

.

KOLEJNY PROJEKT SPÓŁKI ZOSTANIE DOFINANSOWANY

ZE ŚRODKÓW UE!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 czerwca 2018 roku decyzją Zarządu Województwa Śląskiego 14 projektów zostało wybranych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-20120 w ramach poddziałania 5.1.1. Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT Subregionu Centralnego. Wśród ocenionych pozytywnie projektów znalazł się projekt złożony przez Gminną Spółkę Komunalną Sp. z o.o. pn. „Modernizacja i przebudowa istniejącej sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Chełm Śląski”, który otrzymał 26,60 punktów. Celem projektu jest modernizacja sieci wodociągowych wraz z przyłączami w ul. Wiosennej, Wieniawskiego, Skalnej, Romera, Zapłocie, przebudowa wodociągu w ul. Równej, a także budowa nowej kanalizacji sanitarnej ul. Kolberga i Kolberga bocznej, co bezpośrednio przyczyni się do: uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy, ułatwi i polepszy standard życia mieszkańców, ochrony środowiska i wyeliminuje zagrożenia związane z jego zanieczyszczeniem. W ramach projektu do nowej sieci kanalizacyjnej przyłączonych zostanie 50 gospodarstw domowych (169 osób), a 86 gospodrstw domowych (349 osób) będzie korzystało z ulepszonego zaopatrzenia w wodę dzięki modernizacji sieci wodociągowej.

.

Całkowita wartość projektu szacowana jest na 4.449.339,19 zł. W ramach projektu wydatki kwalifikowane stanowi kwota 3.510.469,20 zł. Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynieść ma 2.983.898,83 zł. Prace związane z realizacją projektu potrwają do końca 2019 roku.

.

                                                                                                                                                           Prezes Zarządu Spółki

                                                                                                                                                                 Piotr Szpitalny