.FOTOWOLTAIKA NA OCZYSZCZALNI

I POMPOWNIACH

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie Śląskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-20120, dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17. W projekcie przewidziano budowę infrastruktury służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – energii słonecznej. Przedmiotem projektu jest zaprojektowanie, roboty budowlane instalacyjne, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD. (operatora systemu dystrybucyjnego) mikroinstalacji fotowoltaicznych na 4 obiektach na terenie Gminy Chełm Śląski (oczyszczalnia ścieków i 3 pompownie).

W wyniku realizacji projektu nastąpi redukcja CO2 oraz wytwarzanie energii elektrycznej z OZE na poziomie 60,5150 Mwhe. Łączna moc OZE wyniesie 0,0734 MW.

Realizacja projektu pozwoli także na obniżenie kosztów energii wykorzystywanej w procesie odprowadzania i oczyszczania ścieków. Wnioskowana kwota dofinansowania zadania to 290.615,00 zł. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na listopad bieżącego roku.

                                                                                                                Prezes Zarządu Spółki

                                                                                                                      Piotr Szpitalny