fundusze-gsk

Informujemy, że w dniu 7 września 2018 r. Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. zawarła umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego o dofinansowanie projektu pn.: „Modernizacja i przebudowa istniejącej sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Chełm Śląski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów dla działania: 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa dla poddziałania: 5.1.1. Gospodarka wodno-ściekowa ZIT. Wysokość przyznanego dofinansowania to kwota 2.983.898,83 zł.

.

                                                                                                 Prezes Zarządu Spółki

                                                                                                       Piotr Szpitalny

.